Thành phần hoá học của thép - Chemical composition of steel

thành phần hoá học của thép An Khánh
Mác thép
Symbol of grade
Thành phần hoá học
C(%) SI(%) MN(%) P(%) S(%)
SS400 0.14 - 0.22 0.2 - 0.4 0.4 - 0.7 0.05max 0.05max
SS490
SS540 0.2 - 0.3 0.4 - 0.8 1.2 - 1.8 0.04max 0.04max
CT38 0.14 - 0.22 0.12 - 0.3 0.4 - 0.65 0.04max 0.05max
CT42 0.18 - 0.27 0.12 - 0.3 0.4 - 0.7 0.04max 0.05max
CT51 0.28 - 0.37 0.12 - 0.3 0.4 - 0.8 0.04max 0.05max
CT3 0.14 - 0.22 0.15 - 0.35 0.4 - 0.65 0.03max 0.04max
CT4 0.18 - 0.27 0.15 - 0.3 0.4 - 0.7 0.03max 0.04max
CT5 0.28 - 0.37 0.15 - 0.3 0.5 - 0.8 0.03max 0.04max
Q195 0.06 - 0.12 0.30max 0.25 - 0.5 0.04max 0.05max
Q215 0.09 - 0.15 0.30max 0.25 - 0.55 0.045max 0.05max
Q235 0.14 - 0.22 0.30max 0.3 - 0.65 0.045max 0.05max
Q275 0.28 - 0.35 0.35max 0.5 - 0.8 0.045max 0.05max
Q295 0.16max 0.55max 0.8 - 1.5 0.045max 0.045max
Q345 0.20max 0.55max 1.0 - 1.6 0.045max 0.045max
Q390 0.20max 0.55max 1.0 - 1.6 0.045max 0.045max
20MNSI 0.17 - 0.25 0.4 - 0.8 1.2 - 1.8 0.045max 0.045max
25MNSI 0.2 - 0.3 0.6 - 1.0 1.2 - 1.8 0.045max 0.045max

Post a Comment

Previous Post Next Post